Duurzaamheid

Duurzaamheid en Beer & van Stapele

Vanuit de maatschappij en Europese wet- en regelgeving is er steeds meer aandacht voor duurzame beleggingen. Een duurzame belegger heeft naast het financiële rendement ook oog voor de effecten op milieu (Environment), maatschappelijk (Social) en hoe een onderneming geleid wordt (Governance).

Hoewel wij het belangrijk vinden om te beleggen in ondernemingen die goed bestuurd worden en die aandacht hebben voor mens en milieu, richten wij ons vooralsnog niet op duurzaamheid. Dat betekent dat wij op dit moment geen ecologisch duurzame belegging als doelstelling hebben en geen ecologische of sociale kenmerken promoten.
Duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen of omstandigheden zijn klimaatverandering, betrokkenheid bij kinderarbeid, of schaarste aan grondstoffen.

Zulke gebeurtenissen en omstandigheden kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen. Zo kan grondstoffen schaarste ervoor zorgen dat bepaalde bedrijven minder kunnen produceren, waardoor aandelen in deze bedrijven in waarde kunnen verminderen.

Wij beoordelen de mogelijke impact van duurzaamheidsrisico’s op eenzelfde manier als andere risico’s zoals bijvoorbeeld marktrisico’s. Al deze risico's resulteren niet alleen in de mogelijkheid dat het verwachte of beoogde doelvermogen niet wordt behaald, maar ook in tussentijdse of uiteindelijke verliezen.

Bij iedere belegging kan zich in meer of mindere mate een duurzaamheidsrisico voordoen dat ervoor kan zorgen dat de waarde van een belegging kan dalen. Bij de selectie van een belegging baseren wij ons op de publiek bekende informatie en beoordelen wij het waarschijnlijke effect van alle risico’s op de beleggingen.

Wij kunnen besluiten om bepaalde beleggingen niet op te nemen. Bijvoorbeeld wanneer al bekende duurzaamheidsrisico’s bestaan, die naar verwachting een grote negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van de beleggingen. Ook na aankoop worden de beleggingen daar doorlopend op beoordeeld.

Als wij na aankoop hoge duurzaamheidsrisico’s bij een belegging vaststellen, zullen wij in overleg treden om de vastgestelde risico's te bespreken. Als de risico’s niet acceptabel zijn, kunnen wij besluiten om de belegging te verkopen en vervangen door een nieuwe belegging met lagere duurzaamheidsrisico's.

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben op duurzaamheidsfactoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie of verlies van biodiversiteit.

Wij beleggen voor onze klanten in breed gespreide individuele portefeuilles bestaande uit aandelen, obligaties, beursgenoteerd vastgoed, converteerbare obligaties en alternatieve beleggingen.

Bij het selecteren van deze individuele beleggingen zijn de negatieve effecten van beleggingsbeslissingen zoals de duurzaamheidswetgeving dat voorschrijft niet of niet allemaal te achterhalen en houden wij bij het nemen van beleggingsbeslissingen (nog) geen rekening met alle mogelijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.

Indien in de toekomst de beschikbaarheid van deze informatie verbetert zullen wij opnieuw beoordelen of wij alle negatieve effecten zoals voorgeschreven door de wet kunnen meewegen bij het nemen van onze beleggingsbeslissingen.

e-mail  info@beerstap.nl  -  Dorpsstraat 34, 1182 JE Amstelveen  -  telefoon  020 570 78 08
© Beer & Van Stapele 2024