Juridische informatie

Beheerder

Deze website wordt beheerd door Beer & Van Stapele.

Beer & Van Stapele is een handelsnaam van Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer B.V. en is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 34.120.836 en geregistreerd als beleggingsonderneming met een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het Financieel toezicht onder nummer 14001490.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Beer & Van Stapele een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan Beer & Van Stapele er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Beer & Van Stapele aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van Beer & Van Stapele.

Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Beer & Van Stapele of één van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, etc.. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet-commerciële privédoeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beer & Van Stapele niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van Beer & Van Stapele omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Persoonlijke gegevens

Alle informatie of gegevens die naar Beer & Van Stapele wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld overeenkomstig de wet.

Beer & Van Stapele heeft de verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gemeld bij het Autoriteit persoonsgegevens (AP) en is tevens de verantwoordelijke in de zin van deze wet.

Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat Beer & Van Stapele en de met haar verbonden ondernemingen de door u verstrekte gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van vermogensbeheer, financieel gerelateerde diensten, marketingactiviteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

Binnen Beer & Van Stapele en de met haar verbonden ondernemingen wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Uw persoonsgegevens zijn naast Beer & Van Stapele en de met haar verbonden ondernemingen beschikbaar voor speciaal geselecteerde bedrijven om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over producten en diensten, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Tevens zullen deze persoonsgegevens verstrekt worden aan andere personen om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of in geval van een wettig belang.

U heeft het recht Beer & Van Stapele en de met haar verbonden ondernemingen, schriftelijk en kosteloos, te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen indien deze onjuist of niet relevant zijn middels een schriftelijk verzoek aan Beer & Van Stapele.

Risicobeheer

Voor beleggingsondernemingen zijn de richtlijnen Bazel II / Pilaar 3 van toepassing. Volgens deze richtlijnen dient het publiek, naast de toezichthouder, geïnformeerd te worden over de solvabiliteit en het samenhangende risicoprofiel van de instelling. Doel hiervan is om de kwaliteit van het risicomanagement te verbeteren. Op basis van de richtlijnen vindt u in dit document relevante informatie over het risicobeheer van Beer & Van Stapele.

Bedrijfsgegevens Beer & Van Stapele:

Dorpsstraat 34
1182 JE Amstelveen
020-570 78 09
www.beervanstapele.nl

Handelsregister Amsterdam onder nummer 34.12.08.36

Beer & Van Stapele is een handelsnaam van beleggingsonderneming Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer B.V. en is in het kader van haar beleggingsdiensten in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Beer & Van Stapele verleent beleggingsdiensten als vermogensbeheerder, beleggingsadviseur en orderuitvoerder. Beer & Van Stapele verricht tevens financiële analyses, doet onderzoek op beleggingsgebied en brengt beleggingsaanbevelingen uit.

Financiële soliditeit

Op basis van een Internal Capital and Liquidity Adequacy Assessment Process (ICLAAP) heeft Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. de naar haar oordeel relevante risico's die zij als onderneming loopt in kaart gebracht. Tot de geïdentificeerde risico's behoren onder andere het kredietrisico, marktrisico, operationeel en IT-risico, tegenpartijrisico, omgevingsrisico, claim- en reputatierisico en het strategische bedrijfsrisico. Bij de inventarisatie is een inschatting gemaakt van de impact en de waarschijnlijkheid van deze risico's, rekening houdend met de specifieke omstandigheden intern en extern en de maatregelen die Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. heeft genomen om de risico's te beheersen. De beheersmaatregelen bestaan uit uitgebreide interne procedures (AO/IC) en de strategische keuze om geen hoog risico-activiteiten binnen Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. uit te voeren (zoals kredietverlening en/of een omvangrijke eigen beleggingsportefeuille voor rekening en risico van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V.).

Het eigen vermogen is en was in het jaar 2023 toereikend om doorlopend aan de kapitaalvereisten, zoals gesteld door De Nederlandsche Bank, te voldoen. Ook is en was het eigen vermogen hoger dan het kapitaalsbeslag berekend op basis van de ICLAAP-analyse. De balanswaarde van het eigen vermogen was per 31 december 2023 € 2.820.754,-. Deze informatie is ontleend aan de jaarrekening 2023 waarbij op 1 maart 2024 een goedkeurende controle verklaring is afgegeven.

Wijzigingen

De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

e-mail  info@beerstap.nl  -  Dorpsstraat 34, 1182 JE Amstelveen  -  telefoon  020 570 78 08
© Beer & Van Stapele 2024